دوره های آموزشی

مزاج شناسی تخصصی

گروه: طب سنتی
۲۹ مهر ۱۳۹۸
استاد یوسف اصغری
مدت زمان دوره: سه روز فشرده
محل برگزاری: شهر ری
تاریخ شروع: آذر ۹۸