دوره های آموزشی

دوره آموزشی اعمال یداوی

گروه: طب سنتی
۲۹ مهر ۱۳۹۸
استاد یوسف اصغری
مدت زمان دوره: سه روز فشرده
محل برگزاری: شهر ری
تاریخ شروع: هرماه