دوره های آموزشی

مزاج شناسی تخصصی

گروه: طب سنتی
۱۴ خرداد ۱۳۹۷

مدت زمان دوره: 20 ساعت طی دو روز
محل برگزاری: تهران . مرقد امام خمینی ، هتل آفتاب