دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی مزاج شناسی تخصصی

گروه: طب سنتی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷

مدت زمان دوره: 20 ساعت طی دو روز
محل برگزاری: تهران شهر ری