دوره های آموزشی

دوره حقنه و قی درمانی

گروه: طب سنتی
۲ دی ۱۳۹۶
دوره حقنه و قی در یک روز به صورت فشرده روش ثبت نام تلگرامی ۰۹۱۰۹۰۰۴۴۸۲