مقالات

مقدمات و مبانی داروسازی سنتی

۲۷ مرداد ۱۳۹۴

کتاب مقدمات و مبانی داروسازی سنتی همان طور که از نامش برمی آید در پی بیان مقدمات ورود به مباحث داروسازی سنتی است و حاصل پژوهش در کتابهای معتبر معالجات و داروسازی می باشد. کتاب حجمی کم دارد و ارزشی بسیار، چرا که در فصولی کوتاه لب و چکیده کلام حکمای طب سنتی در زمینه داروسازی را بیان نموده و از پیچیدگی های متون کتب قدیمی نیز پیراسته است و ساده و روان نگاشته شده است.

کار شایسته و قابل تقدیری که در فصل اول کتاب انجام گرفته این است که نویسنده به موضوع پژوهش در منابع طب سنتی پرداخته است و زوایای مختلف این موضوع را در فصل یک باز و در این باره مواردی بیان نموده است. در فصل دوم کتاب به مبانی تعیین مزاج و شناخت درجات داروها پرداخته شده است. فصل سوم کتاب شامل مطالبی در زمینه عملکردهای مختلف داروها بر اساس مزاج و ترکیب صفات مختلف آنها است. در فصل چهارم نیز روش پی بردن به عملکردهای داروها از بو و طعم و امثالهم بیان شده است.

در قسمتی از کتاب ذیل عنوان «قواعد مربوط به افعال داروها» چنین نوشته شده است:

«هر آنچه حرارت معتدل داشته باشد به ناچار منضج اخلاط و هاضم غذاست.

با افزایش حرارت دارو عملکردهای آن افزایش می یابد....»

مولف: دکتر امید صادقپور

زیر نظر استاد اسماعیل ناظم

قیمت: 5000 تومان

برای تهیه این کتاب با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

02188969071
02188969052
02188824977

ارسال برای شهرستانها مقدور است.